Információk az érettségiről

Alap információk az érettségiről

Mire való az érettségi?

Az érettségi Magyarországon állami vizsga, amelynek három szerepe van:

1.) Még egyszer, utoljára felméri a tanulók középiskolában megszerzett tudását, és ezzel lezárja a középiskolai tanulmányokat. Tehát ebből a szempontból nézve az érettségi vizsga hasonló a középiskolai tanulmányok során megírt dolgozatokhoz. Másfelől, amíg a dolgozatok viszonylag kis anyagrészeket kérnek számon tőled, addig az érettségi vizsgán a számon kért ismeretanyag jóval nagyobb, legalább részben lefedi az adott érettségi tantárgy tananyagát.

2.) Az érettségi bizonyítvány, mint közokirat, igazolja a középfokú végzettséget, így állás vagy pozíció betöltéséhez ad minősítést. Az érettségi bizonyítvány alapján általánosságban azt feltételezik rólad, hogy rendelkezel bizonyos ismeretekkel vagy képességgel. Például, ha pénztárosi munkakör betöltéséhez kérik a középfokú végzettséget, feltehetőleg azt feltételezik, hogy a munkavállaló birtokában lesz az alapvető számolási és kommunikációs készségeknek. Az érettségi eredménye ritkán szokott számítani ennél a szerepnél.

3.) Az érettségi bizonyítvány és az érettségi eredménye a felsőoktatásba való felvételhez nyújt minősítést. A felsőoktatási intézmények sokszor a legjobb képességű és legnagyobb tudású jelentkezőket szeretnék felvenni a képzéseikre, ezért versenyeztetik a jelentkezőket. Ha az adott képzés népszerűsége nem teszi lehetővé a jelentkezők versenyeztetését, akkor az érettségi eredmény alapján a megfelelő képességű, tudású jelentkezőket kívánják kiszűrni. Az érettségi felsőoktatási felvételiben betöltött szerepét két további alpontra lehet bontani:

a.) A középfokú végzettség megszerzése alapfeltétel a felsőoktatásba való belépéshez. Továbbá az érettségi jegyek alapján felbecsülhető a felvételi eljárás során, hogy a jelentkező képességei és tudása általánoságban milyenek.

b.) Sok felsőoktatási intézmény érettségi vizsgát kér a felvételhez bizonyos tantárgyakból, amelyek tananyaga megalapozza az adott felsőfokú képzést. Például emelt szintű biológia érettségit kérnek az orvosképzéshez, így azoknak a felvételét fogják előnybe részesíteni, akik megfelelő tudással rendelkeznek biológiából. Az adott tantárgyból megkívánt érettségi részben vagy teljesen helyettesíti az adott felsőoktatási intézmény felvételi vizsgáját.

Érettségi vizsgaszintek

Az érettségi vizsga kétszintű, tehát bizonyos tárgyakból közép- és emelt szinten is lehet vizsgázni. A középszintű érettségi könnyebb, az adott tantárgy szűkebb ismeretanyagára épül, és a tantárgyhoz kapcsolódó készségek alacsonyabb szintjét kívánja meg. A középszinten letett érettségi vizsga elegendő az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez, tehát a középszintű érettségi a feljebb tárgyalt 1.), 2.) pontban és 3.) a.) alpontban vázolt szerepet tölti be. Továbbá egy adott tantárgyból közép-, vagy emelt szintű érettségi vizsgát is előírhatnak egy bizonyos felsőfokú képzésre való bekerüléshez, tehát ez a szerep megfelel a 3. b.) alpontban leírtaknak.

Az érettségi vizsga részei

A legtöbb tárgyból a vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A legfőbb kivétel a matematika középszintű érettségi, ahol nem kell szóbelizni, ha az írásbeli vizsgán legalább 25%-os eredményt értél el. Mind a középszintű, mind az emelt szintű írásbeli érettségi feladatsorokat központilag állítják össze. A középszintű szóbelit az érettségiztető iskola szaktanárai bonyolítják le, amíg az emelt szinten a vizsgabizottság szaktanárait központilag rendelik ki.

Érettségi vizsgák típusai

Rendes érettségi vizsga

A középiskolai tanulmányok alatt (középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező érettségizők által), ritkábban a középiskolai tanulmányok után (középiskolai tanulóviszony ilyenkor már nincs) az első alkalommal tett érettségi vizsga.

Előrehozott érettségi vizsga

A középiskolai tanulmányok alatt (középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező érettségizők által),a középiskola befejezése és az összes kötelező érettségi tantágy letétele előtt, bizonyos érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga.

Szintemelő érettségi vizsga

Egy középszinten sikeresen letett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán történő első megismétlése.

Pótló érettségi vizsga

A vizsgázónak fel nem róható okokból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett érettségi vizsga letétele.

Javító érettségi vizsga

A vizsgázónak felróható okokból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve megkezdett, de tanulmányi követelmények teljesítettlensége (az érettségi évében valamelyik tantárgyból elégtelen jegy) vagy sikertelen érettségi vizsga miatt az adott vizsga vagy vizsgák megismétlése.

Ismétlő érettségi vizsga

A sikeresen letett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyból azonos szinten tett vizsga, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.

Kiegészítő érettségi vizsga

A sikeresen letett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő vizsgatárgyból tett vizsga.

Érettségi vizsgatárgyak

Érettségi bizonyítvány megszerzéséhez legalább öt tantárgyból kell középszinten érettségi vizsgát tenni. Alapesetben a négy kötelező vizsgatárgy a magyar, történelem, matematika és egy idegen nyelv. Egy vizsgatárgy szabadon választható. Mind a közismereti vizsgatárgyaknál, mind a szakmai vizsgatárgyaknál számos lehetőség közül választhatunk. A vizsgatárgyak követelményrendszere a Nemzeti alaptattervre épül.

Érettségi jelentkezés

Az érettségi jelentkezésnek meglehetősen bonyolultak a szabályai, szóval itt csak röviden írunk erről. Két időszakban tudsz érettségi vizsgát tenni, a tavaszi vizsgaidőszakban, amelyet május–júniusban bonyolítanak le, illetve az őszi vizsgaidőszakban, ami október–novemberben kerül megrendezésre. A tavaszi érettségi vizsgaidőszakra nagyjából tízszer annyian szoktak jelentkezni, mint az őszire. A tavaszi vizsgaidőszakra február 15-éig, amíg az őszire szeptember 5-éig lehet jelentkezni. Az érettségire nem csak a középiskolások, hanem bárki jelentkezhet. Az érettségi vizsgára jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amelyet alapvetően attól függően kell benyújtani, hogy a jelentkező jár-e még középiskolában vagy sem. Szintén fontos, hogy aki az érettségi vizsgaeredményét egy adott tantárgyból a felsőoktatási felvételi eljárásba szeretné felhasználni, annak az érettségi jelentkezéstől függetlenül, a felvi.hu-n kell jelentkezni a felvételi eljárásban. Az érettségi jelentkezés és a felsőoktatási felvétlei eljárásba történő jelentkezés nem helyettesíti egymást.